• Priekulės socialinių paslaugų centras
 • Priekulės socialinių paslaugų centras
 • Priekulės socialinių paslaugų centras
 • Priekulės socialinių paslaugų centras

Atmintinės

Asmenys, norintys gauti socialines paslaugas, turi  kreiptis į  seniūnijų socialinius darbuotojus:

Priekulės seniūnijos -   tel. (8-46) 454224;

Agluonėnų seniūnijos - tel. (8-46) 442289;

Veiviržėnų seniūnijos - tel. (8-46) 459272;

Judrėnų seniūnijos -     tel. (8-46) 442985;

Dovilų seniūnijos - tel. (8-46) 444134;

Sendvario seniūnijos - tel. (8-46) 489029;

Kretingalės seniūnijos - tel. (8-46) 446532.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių- tel. (8-46) 472018,

Priekulės socialinių paslaugų centrą- tel. (8-46) 454011, mob. tel. 8-67355885; 8-68447408.

Informacija asmenims, norintiems gauti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas Priekulės socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centre

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos teikiamos asmenims (šeimoms), gyvenantiems ir deklaravusiems gyvenamąją vietą Klaipėdos rajone.

Kam skiriamos šios paslaugos?

 • socialinės rizikos šeimos vaikui ir jo šeimai;
 • socialinės rizikos vaikui ir jo šeimai;
 • nepasiturinčios gyventojų šeimos vaikui ir jo šeimai;
 • vaikui, turinčiam kitų socialinių ir (ar) psichologinių problemų, kuriam reikalingos socialinės paslaugos, ir jo šeimai.

Paslaugų gavėjams teikiamos šios paslaugos:

 • informavimo, konsultavimo, bendravimo;
 • tarpininkavimo ir atstovavimo;
 • maitinimo organizavimo;
 • darbinių įgūdžių ugdymo;
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo;
 • asmens higienos paslaugų organizavimo;
 • psichologinės pagalbos;
 • kitos paslaugos.

Kokius dokumentus pateikti?

Asmuo ar socialinis darbuotojas, nurodęs priežastį, dėl kurios asmuo pats negali to padaryti, dėl socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos Priekulės socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centre gavimo kreipiasi į seniūnijos socialinį darbuotoją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą ir užpildo prašymą-paraišką gauti socialines paslaugas (forma SP-8, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro) ir pateikia šiuos dokumentus:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę, ar leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);
 • pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);
 • pageidaujantys gauti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas įstaigoje – medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046/a, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro) apie asmens sveikatos būklę, pateikiant išvadą, ar asmuo gali lankyti įstaigą;
 • pažymas apie asmens (šeimos) gautas pajamas, jeigu šios informacijos Socialinės paramos skyrius neturi savo duomenų bazėse;
 • kitus būtinus dokumentus, kurių pateikimas reglamentuotas atskirais teisės aktais, priklausomai nuo paslaugų rūšies.

Kitos paslaugų teikimo sąlygos:

 • Socialinių paslaugų teikėjas, gavęs Socialinės paramos skyriaus sprendimą, pasirašo sutartį su paslaugas gaunančio asmens suaugusių šeimos narių ar jo globėju (rūpintoju).
 • Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga teikiama nemokamai.

Išsamesnė informacija apie socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugą teikiama telefonais

(8-46) 454011; 8 68447408.

Informacija asmenims, norintiems gauti dienos socialinės globos paslaugas

Priekulės socialinių paslaugų centro Dienos socialinės globos centre

Dienos socialinės globos paslaugos teikiamos asmenims (šeimoms), gyvenantiems ir deklaravusiems gyvenamąją vietą Klaipėdos rajone.

Kam skiriamos šios paslaugos?

 • senyvo amžiaus asmenims;
  • suaugusiems asmenims su negalia.

Paslaugų gavėjams teikiamos šios paslaugos:

 • informavimo;
 • konsultavimo;
 • tarpininkavimo ir atstovavimo;
 • bendravimo;
 • laisvalaikio organizavimo;
 • maitinimo organizavimo,
 • asmens higienos paslaugų organizavimo;
 • psichologinės pagalbos;
 • pagalbos rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba;
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo;
 • darbinių įgūdžių ugdymo;
 • sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo;
 • transporto organizavimo;
 • kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Kokius dokumentus pateikti?

Asmuo ar socialinis darbuotojas, nurodęs priežastį, dėl kurios asmuo pats negali to padaryti, dėl socialinės globos paslaugos Priekulės socialinių paslaugų centro Dienos socialinės globos centre gavimo kreipiasi į seniūnijos socialinį darbuotoją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą ir užpildo prašymą-paraišką gauti socialines paslaugas (forma SP-8, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro) ir pateikia šiuos dokumentus:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę, ar leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);
 • pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);
 • neįgalumo lygio ar darbingumo lygio pažymą, specialiųjų poreikių nustatymo pažymą (formos SPP-2, SPS-1);
 • neįgaliojo pažymėjimą, pensininko pažymėjimą;
 • specialiųjų poreikių nustatymo pažymėjimą;
 • pageidaujantiems gauti dienos socialinės globos paslaugas – gydytojo pasirašytą išrašą iš medicininių dokumentų (forma 046/a) apie asmens sveikatos būklę, pateikiant išvadą, ar asmuo gali lankyti įstaigą;
 • pažymas apie asmens (šeimos) gautas pajamas, kurių  Socialinės paramos skyrius neturi savo duomenų bazėse;
 • kitus būtinus dokumentus, kurių pateikimas reglamentuotas atskirais teisės aktais, priklausomai nuo paslaugų rūšies.

Kitos paslaugų teikimo sąlygos:

 • socialinių paslaugų teikėjas, gavęs Socialinės paramos skyriaus sprendimą dėl dienos socialinės globos paslaugų teikimo, pasirašo sutartį su paslaugas gaunančiu asmeniu (vienu iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėju (rūpintoju).
 • Mokėjimo už dienos socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T11-138.

Išsamesnė informacija apie dienos socialinės globos paslaugas teikiama telefonais (8-46) 454011; 8 68447408.

Informacija asmenims, norintiems gauti dienos socialinės globos paslaugas namuose (integrali pagalba į namus)

         Kas tai yra integrali pagalba į namus?

Integrali pagalba (socialinė globa ir slauga) asmens namuose - tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu asmens namuose.

         Kokios paslaugos teikiamos?

         Socialinės paslaugos (informavimas, konsultavimas socialiniais klausimais, maitinimo organizavimas, pagalba atliekant namų ruošos darbus, techninės pagalbos priemonių įsigijimo organizavimas, laisvalaikio organizavimas ir kt.), slaugos paslaugos (konsultavimas, informavimas sveikatos priežiūros teikimo klausimais, injekcijos į veną, raumenis, lašinės sistemos prijungimas ir priežiūra, žaizdų, pragulų priežiūra, arterinio kraujo spaudimo matavimas, asmens higienos paslaugos, pagalba slaugant ir kt.), reabilitacijos paslaugos (kineziterapijos užsiėmimai) ir psichologinė pagalba asmenims su sunkia negalia ir juos prižiūrintiems artimiesiems.
       Kas gali gauti integralios pagalbos į namus paslaugas?

         Integralios pagalbos namuose gavėjaiasmenys, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra Klaipėdos rajonas:

 • vaikai su negalia, kuriems nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas sunkus neįgalumo lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis dėl protinio atsilikimo ar psichikos sutrikimų.
 • suaugę darbingo amžiaus asmenys su negalia, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 0-25 proc. darbingumo lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis dėl protinio atsilikimo ar psichikos sutrikimų bei nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis.
 • senyvo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis bei teisės aktų tvarka nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis dėl protinio atsilikimo ar psichikos sutrikimų bei nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis.

         Kaip gauti integralios pagalbos į namus paslaugas?

Neįgalus asmuo (jo globėjas, rūpintojas arba asmeniui atstovaujantis suaugęs šeimos narys) dėl integralios pagalbos paslaugų gavimo turi kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūnijų socialinius darbuotojus, užpildyti prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms (forma SP-8, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro) gauti bei pateikti šiuos dokumentus:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat gyventi Lietuvoje);
 • pensininko ar neįgaliojo pažymėjimą;
 • darbingumo lygio pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
 • specialiųjų poreikių nustatymo pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
 • pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);
 • pažymas apie asmens (šeimos) pajamas, išskyrus atvejus, kai seniūnijų socialiniai darbuotojai duomenis gauna iš valstybės informacinių sistemų;
 • sveikatos priežiūros įstaigos pažymą – išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) dėl slaugos paslaugų asmens namuose teikimo ir dėl reabilitacijos paslaugų.

Kitos paslaugų teikimo sąlygos:

 • socialinių paslaugų teikėjas, gavęs Socialinės paramos skyriaus sprendimą dėl dienos socialinės globos paslaugų teikimo, pasirašo sutartį su paslaugas gaunančiu asmeniu (vienu iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėju (rūpintoju).
 • Mokėjimo už dienos socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T11-138.

Išsamesnė informacija apie dienos socialinės globos paslaugas namuose (integrali pagalba į namus) teikiama telefonais (8-46) 454011; 8 68447408.

Puslapis „Atmintinės" atnaujintas: 2018-04-19

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir informaciniais tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Patvirtinkite savo sutikimą juos naudoti, paspausdami „Sutinku“. Daugiau informacijos apie privatumo politiką.